Pastorale zorg

Pastorale zorg

Omzien naar elkaar is wezenlijk voor de gemeente van Jezus Christus. Als gemeente streven we er met elkaar naar om waar mogelijk de ander in het oog te hebben. Iemand schreef eens: ‘Het gaat in het pastoraat om mensen, maar het draait om de Goede Herder.’ Dit geeft aan dat we omzien naar elkaar in navolging van Jezus, die als de Goede Herder juist ook hén in het oog had waar anderen langs of op neer keken. Zo zijn we blij met hen die blij zijn, en verdrietig met hen die het moeilijk hebben (Rom. 12:15).


Binnen de gemeente zetten een aantal broeders en zusters hun gaven vooral in om hén te bezoeken die dat bijzonder nodig hebben of die een speciale reden tot dankbaarheid hebben. ‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’ (Rom. 12:4-5)


Openheid en vertrouwen

In het bezoekwerk richten we ons vertrouwen primair op God. Het is ons verlangen dat Hij door zijn Geest mee komt in onze onderlinge ontmoetingen. Zeker ook in persoonlijke ontmoetingen kunnen we elkaar werkelijk nabijkomen, maar dat maakt zowel degene die bezoek krijgt als degene die op bezoek komt kwetsbaar. Het vraagt van ons dat we ons durven open te stellen voor de ander, en ook voor de Ander met een hoofdletter, God.


Vertrouwelijkheid

Een ander punt dat van groot belang is om hier te noemen is dat de leden van de kerkenraad en de bezoekbroeder de belofte hebben gedaan dat wat hen in hun ambtswerk vertrouwelijk ter ore komt bij hen veilig is.


Contact zoeken

Bij het omzien naar elkaar kunnen we er niet zonder meer vanuit gaan dat een kerkenraadslid wel via via op de hoogte is van een bepaalde situatie van zorg of vreugde die zich in ons leven voordoet. U of jij kunt de predikant of de wijkouderlingen altijd bellen als er behoefte bestaat aan een gesprek, of als zich een punt van zorg of vreugde aandient. Schroom daarin niet!

Mailen kan ook naar pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl


Pastoraal werker

De komende tijd zal mevr. Carien Eijgenraam onze gemeente Hervormd Eethen-Drongelen ondersteunen in het pastoraat. Naast het werk hier in Eethen – Drongelen studeert ze theologie en is ze als geestelijk begeleider bij een retraitecentrum betrokken. Voor Hervormd Eethen – Drongelen is zij werkzaam op de dinsdagen en woensdagen. Op deze dagen is zij telefonisch te bereiken op 06 - 17 18 46 39.

Via de mail is hij ook bereikbaar: pastoraalwerker@hervormdeethendrongelen.nl


HVD Eethen en Drongelen

Dit bezoekwerk vindt plaats vanuit de diaconie. De HVD bezoekt gemeenteleden vanaf 70 jaar rondom de verjaardag en vanaf 75 jaar wordt dit frequenter. Het streven is dan om minimaal twee keer per jaar een bezoek te brengen. Verder houden de leden van de HVD ook in de gaten of andere gemeenteleden in de aan elk van de bezoekdames toegewezen straten behoefte kunnen hebben aan een bezoek. Ook bezorgen zij een welkomstpakket bij nieuw ingekomen leden van de gemeente. De contactpersoon voor de HVD is Niesje van der Kolk.