Pastorale zorg

Pastorale zorg

Omzien naar elkaar in tijden van coronacrisis

Juist in deze verwarrende tijden willen we blijven omzien naar elkaar. Elkaar in levende lijve ontmoeten is niet altijd meer mogelijk of wenselijk. Dat geldt vooral voor kwetsbare ouderen en zieken. Maar juist voor hen ligt eenzaamheid op de loer, en juist bij hen kan onzekerheid de kop opsteken. Maar in feite geldt voor ons allen dat onderling contact ons goed doet.


Telefonisch contact: gebeld worden en/of zelf bellen

Gelukkig zijn er andere manieren om op elkaar betrokken te zijn, als een concreet bezoekje niet goed meer mogelijk is. Als kerkenraad hebben we de afgelopen dagen al een deel van de kwetsbare doelgroep telefonisch benaderd. Dit willen we graag breder trekken. En daarbij hebben we uw en jullie hulp nodig!

Graag brengen we in kaart wie het fijn zou vinden om regelmatig even gebeld te worden. Om te vragen hoe het gaat, en te zorgen dat er hulp geboden wordt als dat nodig is. Ook horen we graag wie van ons bereid is om anderen te bellen. We kunnen aan elkaar denken als gemeenteleden, maar denk ook breder, aan de mensen bij u in de straat, waarvan je vermoeden kunt dat ze zich alleen voelen, of hulp kunnen gebruiken.

Schroom niet om van u te laten horen! Dat kan als volgt:

  • Wie graag telefonisch benaderd wordt, kan dit doorgeven aan de wijkouderlingen:
    • Wijk 1: Adri van Wijk (06-28940053): Drongelen en gemeenteleden buiten Eethen (m.u.v. Wijkestein, Eijkenhof en Kronenburg).
    • Wijk 2: Marcella van de Vendel (06-12191333): vdKolkstraat, Bollenhof, Branderhorststraat, De Hoek, De Korten Bruggert, Kleibergsetraat, Oude Weidesteeg, Wijnappel- en Wijnpeerhoef.
    • Wijk 3: Raymond Riphagen (06-83240234): overige straten Eethen, Wijkestein, Eijkenhof en Kronenburg).
  • Aanmelden om een ander te bellen of anderszins hulp te bieden, kan via een mail naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl of een appje naar diaken Hanneke Meijvogel (06-20152410) of naar onze predikant (06-53306248). Zij zullen de opgaves coördineren, waarbij de wijkouderlingen en -diakenen het overzicht binnen hun wijk bewaren.

Onze predikant zal betrokken blijven op crisissituaties, waarbij hij, waar dat (nog) mogelijk is, bezoeken zal blijven afleggen. Verder zal ook hij het reguliere pastoraat vooral via de telefoon en de app vormgeven.


Voor het overige geldt dat wij als gemeenteleden allemaal geroepen zijn om pastoraal om te zien naar elkaar. Dat kan op zoveel manieren: een belletje, een kaartje, een gesprekje op straat (wel minimaal 1,5 meter afstand houden!), een gebed. Laten we juist nu op elkaar als gemeente, en op elkaars als dorpsgenoten letten!


Omzien naar elkaar is wezenlijk voor de gemeente van Jezus Christus. Als gemeente streven we er met elkaar naar om waar mogelijk de ander in het oog te hebben. Iemand schreef eens: ‘Het gaat in het pastoraat om mensen, maar het draait om de Goede Herder.’ Dit geeft aan dat we omzien naar elkaar in navolging van Jezus, die als de Goede Herder juist ook hén in het oog had waar anderen langs of op neer keken. Zo zijn we blij met hen die blij zijn, en verdrietig met hen die het moeilijk hebben (Rom. 12:15).


Binnen de gemeente zetten een aantal broeders en zusters hun gaven vooral in om hén te bezoeken die dat bijzonder nodig hebben of die een speciale reden tot dankbaarheid hebben. ‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’ (Rom. 12:4-5)


Openheid en vertrouwen

In het bezoekwerk richten we ons vertrouwen primair op God. Het is ons verlangen dat Hij door zijn Geest mee komt in onze onderlinge ontmoetingen. Zeker ook in persoonlijke ontmoetingen kunnen we elkaar werkelijk nabijkomen, maar dat maakt zowel degene die bezoek krijgt als degene die op bezoek komt kwetsbaar. Het vraagt van ons dat we ons durven open te stellen voor de ander, en ook voor de Ander met een hoofdletter, God.


Vertrouwelijkheid

Een ander punt dat van groot belang is om hier te noemen is dat de leden van de kerkenraad en de bezoekbroeder de belofte hebben gedaan dat wat hen in hun ambtswerk vertrouwelijk ter ore komt bij hen veilig is.


Contact zoeken

Bij het omzien naar elkaar kunnen we er niet zonder meer vanuit gaan dat ‘de kerk’ of een specifieke vertegenwoordiger daarvan (zoals de wijkouderling of de predikant) wel via via op de hoogte is van een bepaalde situatie van zorg of vreugde die zich in ons leven voordoet. U of jij kunt de predikant of de wijkouderlingen altijd bellen als er behoefte bestaat aan een gesprek, of als zich een punt van zorg of vreugde aandient. Schroom daarin niet!    Mailen kan ook naar predikant@hervormdeethendrongelen.nl of naar pastoraat@hervormdeethendrongelen.nlWijkgericht pastoraat en diaconaat

Onze gemeente is verdeeld in drie wijken, waarbij elke wijk een eigen wijkouderling en wijkdiaken heeft. 

We vinden het van belang dat er een directe lijn ligt vanuit u of jou als gemeentelid naar de wijkouderling en -diaken. Het is zo duidelijk wie het eerste aanspreekpunt is bij ziekte, geboorte, trouwen etc. Ook omgekeerd verschaft dit helderheid voor de ouderling. Hij of zij weet welke adressen tot de wijk behoren, en kan zelf aan de slag om binnen deze wijk het omzien naar elkaar te stimuleren, door persoonlijk een (huis)bezoek te brengen, door een groothuisbezoek dat is afgesproken voor een doelgroep onder de aandacht van de gemeenteleden in de wijk te brengen, of door andere vormen aan te reiken of te stimuleren.

Binnen een wijk heeft de wijkouderling de eerste verantwoordelijkheid in pastoraal opzicht. De wijkdiaken kan aanhaken als zich diaconale nood voordoet. Indien nodig of gewenst wordt uiteraard ook de predikant betrokken bij situaties die spelen.

De wijkindeling is als volgt:


Wijk 1: Drongelen en alle gemeenteleden buiten Eethen

(m.u.v. Wijkestein, Eijkenhof en Kronenburg)

 

Wijkouderling:                                               Wijkdiaken:

Adri van Wijk                                                  David van der Schans

Dorpsstraat 5, Meeuwen                             Eindsestraat 12

0416-352151                                                  0416-351281

adrivanwijknederveen@gmail.com            schans@denassem.nl

 

Wijk 2: Eethen-west en -noord (A. vd Kolkstraat, Bollenhoef, C.Branderhorststraat, De Hoek, De Korten Bruggert, Kleibergsestraat, Oude Weidesteeg, Wijnappelhoef, Wijnpeerhoef)

 

Wijkouderling:                                                Wijkdiaken:

Marcella van de Vendel                                Goof van der Kolk      

Kleibergsestraat 18a                                     Wilgenstraat 4

0416-544095                                                  0416-353922

marcelladuijzer@hotmail.com                    gvanderkolk@airprobv.nl

 

Wijk 3: Eethen-oost en Wijkestein (Eikenstraat, Hoofdveld, Kastanjestraat, Lindestraat, Nieuwe Steeg, Raadhuisstraat, Wilgenstraat, Wijkestein, Eijkenhof en Kronenburg)

 

Wijkouderling:                                               Wijkdiaken:

Raymond Riphagen                                      Lione Somsen

Hoofdveld 20                                                 Raadhuisstraat 9

0416-663424                                                  0416-392797

raymondriphagen@ziggo.nl                        lionesomsen@ziggo.nlPredikant

Uiteraard probeert een predikant om voorganger voor de hele gemeente te zijn en ook zijn pastorale aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Toch zijn keuzes en prioriteiten daarbij onvermijdelijk.


Onze predikant, ds. Michiel Vastenhout, is de eerst aangewezene als het gaat om crisispastoraat rond zorgen, ziekte en rouw. Als hem zulke situaties ter ore komen, neemt hij hierin het voortouw. Uiteraard is het voorstelbaar dat anderen, zoals de ouderlingen en de bezoekbroeder, hierbij aanhaken, zeker als de crisissituatie over is gegaan in een meer stabiele situatie die nog wel pastorale aandacht vereist.


Ook geboortebezoeken en bezoeken rond een huwelijksjubileum neemt de predikant voor zijn rekening. Doop- en huwelijksgesprekken voert hij samen met een ouderling.


De predikant neemt ook het pastoraat in de kerkdienst en in ‘Voetius’ voor zijn rekening.


Wat het ouderenpastoraat betreft brengt de predikant een bezoek als iemand 75 jaar wordt en als iemand 80 jaar wordt. Vervolgens streeft hij ernaar om ieder gemeentelid van 80 jaar en ouder één keer per jaar op te zoeken (als zich verder geen bijzondere omstandigheden bij het betreffende gemeentelid voordoen).Bezoekbroeder

Onze bezoekbroeder, Chris Treffers, richt zijn aandacht met name op het ouderenpastoraat. In nauwe samenspraak en afstemming met de predikant probeert ook hij alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder één keer per jaar op te zoeken. Verder kan ook hij bezoeken brengen waar gemeenteleden door ziekte of andere omstandigheden vaker bezocht dienen te worden.HVD Eethen en Drongelen

Dit bezoekwerk vindt plaats vanuit de diaconie. De HVD bezoekt gemeenteleden vanaf 70 jaar rondom de verjaardag en vanaf 75 jaar wordt dit frequenter. Het streven is dan om minimaal twee keer per jaar een bezoek te brengen. Verder houden de leden van de HVD ook in de gaten of andere gemeenteleden in de aan elk van de bezoekdames toegewezen straten behoefte kunnen hebben aan een bezoek. Ook bezorgen zij een welkomstpakket bij nieuw ingekomen leden van de gemeente. De contactpersoon voor de HVD is Niesje van der Kolk.


Huisbezoek

Het streven van de wijkouderlingen is om met alle gemeenteleden minstens één keer in de drie jaar een persoonlijk gesprek te hebben.