ANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen en de Diaconie van de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften (Kerkbalans etc.) aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren.

Hieronder vindt u de relevante gegevens van beide instellingen.

1. Hervormde gemeente Eethen en Drongelen

2. Diaconie van de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen1. Hervormde gemeente Eethen en Drongelen

A. Algemene gegevens


De Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Naam ANBI:

Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen

RSIN/Fiscaal nummer:

824113779

KvK-nummer:

76413888

Website adres:

http://www.hervormdeethendrongelen.nl/

E-mail:

info@hervormdeethendrongelen.nl

Adres:

Cornelis Branderhorststraat 5

Postcode:

4266 EK

Plaats:

Eethen


Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinatie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Eethen en Drongelen.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die uit ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters bestaat. De kerkenraad wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C.Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.


1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Hier  vindt u het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft verder geen medewerkers in loondienst. Deze regeling vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Vrijwillige Bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Voor een deel is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.


De kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw te Eethen.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.


Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.2.  Diaconie Hervormde gemeente Eethen en Drongelen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen

RSIN/Fiscaal nummer:

824113834

KvK-nummer:

76414000

Website adres:

www.hervormdeethendrongelen.nl

E-mail:

diaconie@hervormdeethendrongelen.nl

Adres:

Cornelis Branderhorststraat 5

Postcode:

4266 EK

Plaats:

Eethen


De Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.


De gemeente is een gemeente op weg naar de toekomst. Wij geloven dat Christus ons meeneemt op Zijn weg, de komende jaren, en dat Hij zijn Woord tot ons richt. En we bidden dat wij de moed hebben om te antwoorden zoals Petrus. Zo hopen wij gemeente te zijn, ‘totdat Hij komt’ (2 Kor. 11).


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).


De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.


Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Eethen en Drongelen.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die uit ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters bestaat. De kerkenraad wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).


C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.


1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Hier vindt u het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente. Hieronder is een korte samenvatting uit het beleidsplan opgenomen dat gaat over de diaconie.


Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

* De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;

* De dienst aan de Avondmaalstafel;

* Het mede voorbereiden van de voorbeden;

* Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

* Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;

* Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;

* Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;

* Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;

* De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.


Daarnaast hebben de diakenen de volgende taken:

* Het voorzitterschap van de zendingscommissie;

* Het voorzitterschap van het jeugdwerk;

* Het voorzitterschap van de HVD;

* Het verzorgen van de bloemengroet;

* Het voorbereiden, opstellen en coördineren van het collecterooster;

* Het bestellen en bezorgen van de fruitbakjes (met Kerst);

* Het bestellen en bezorgen van de Echo / Elizabethbode (Pasen en Kerst).


E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Diaconie bezit ook enkele landerijen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.


De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.


Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.