Diaconale zorg

Diaconale zorg

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken, gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden, dak- of thuisloos zijn, mede of die als gevolg van ouderdom steeds eenzamer worden.


Als diaconie werken we aan een gemeenschap die bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Hier vindt u een folder waarin het werk van de diaconie wordt omschreven.


U kunt contact leggen met de diakenen door te mailen naar diaconie@hervormdeethendrongelen.nl


Armoedebeleid

De diaconie ondersteunt en bemoedigt in allerlei moeilijke omstandigheden op diverse manieren, bijvoorbeeld door het:

* geven van financiële steun voor het dagelijkse levensonderhoud.

* meedenken bij financiële moeiten.

* organiseren van praktische hand- en spandiensten.

* doorverwijzen naar organisaties die kunnen helpen.

* ondersteunen bij werkloosheid.

* betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid.


Bij acute financiële nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we ook samen kijken naar oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De gedachte hierbij is er niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie en privacy.


Bloemengroet

De diaconie verzorgt na elke ochtenddienst op zondagochtend de bloemengroet. Doel van de bloemengroet is meeleven met gemeenteleden en dorpsbewoners bij viermomenten in het leven (denk aan huwelijksjubilea, geboorte) en bij situaties waar we elkaar willen bemoedigen (denk aan ziekte of andere tegenslagen) en ook de ouderen van de gemeente ontvangen regelmatig deze groet namens de gemeente.


HVD Eethen en Drongelen

De HVD bezoekt gemeenteleden vanaf 70 jaar rondom de verjaardag en vanaf 75 jaar wordt dit frequenter. Het streven is dan om minimaal twee keer per jaar een bezoek te brengen. Verder houden de leden van de HVD ook in de gaten of andere gemeenteleden in de aan elk van de bezoekdames toegewezen straten behoefte kunnen hebben aan een bezoek. Ook bezorgen zij een welkomstpakket bij nieuw ingekomen leden van de gemeente. De contactpersoon voor de HVD is Niesje van der Kolk.


Collecterooster

Elk jaar maakt de diaconie een collecterooster. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor het werk van de diaconie. Tweemaal per maand wordt er gecollecteerd voor een specifiek doel, een zogenaamde bestemmingscollecte. Deze doelen zijn verdeeld over plaatselijke doelen, landelijke doelen en wereldwijde doelen. Als de nood in de wereld daartoe aanleiding geeft, vindt een noodhulpcollecte plaats. Voorafgaand aan alle collecte wordt in kerkblad Voetius de bestemming van de collecte aangekondigd. U kunt evt. suggesties voor een bestemmingscollecte doorgeven aan de diaconie. Hier vindt u het collecterooster voor 2023.


Activiteiten rondom Kerst

Rondom kerst verzorgt de diaconie een attentie voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder, gemeenteleden die afgelopen jaar weduwnaar of weduwe zijn geworden en zieken of gemeenteleden in bijzondere omstandigheden. Deze attentie bestaat uit een kerstbakje en een Bijbels dagboek.