Pastorale zorg

Pastorale zorg

Omzien naar elkaar is wezenlijk voor de gemeente van Jezus Christus. Als gemeente streven we er met elkaar naar om waar mogelijk de ander in het oog te hebben. Iemand schreef eens: ‘Het gaat in het pastoraat om mensen, maar het draait om de Goede Herder.’ Dit geeft aan dat we omzien naar elkaar in navolging van Jezus, die als de Goede Herder juist ook hén in het oog had waar anderen langs of op neer keken. Zo zijn we blij met hen die blij zijn, en verdrietig met hen die het moeilijk hebben (Rom. 12:15).


Binnen de gemeente zetten een aantal broeders en zusters hun gaven vooral in om hén te bezoeken die dat bijzonder nodig hebben of die een speciale reden tot dankbaarheid hebben. ‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’ (Rom. 12:4-5)


Openheid en vertrouwen

In het bezoekwerk richten we ons vertrouwen primair op God. Het is ons verlangen dat Hij door zijn Geest mee komt in onze onderlinge ontmoetingen. Zeker ook in persoonlijke ontmoetingen kunnen we elkaar werkelijk nabijkomen, maar dat maakt zowel degene die bezoek krijgt als degene die op bezoek komt kwetsbaar. Het vraagt van ons dat we ons durven open te stellen voor de ander, en ook voor de Ander met een hoofdletter, God.


Vertrouwelijkheid

Een ander punt dat van groot belang is om hier te noemen is dat de leden van de kerkenraad en de bezoekbroeder de belofte hebben gedaan dat wat hen in hun ambtswerk vertrouwelijk ter ore komt bij hen veilig is.


Contact zoeken

Bij het omzien naar elkaar kunnen we er niet zonder meer vanuit gaan dat ‘de kerk’ of een specifieke vertegenwoordiger daarvan (zoals de predikant) wel via via op de hoogte is van een bepaalde situatie van zorg of vreugde die zich in ons leven voordoet. U of jij kunt de predikant of de ouderlingen altijd bellen als er behoefte bestaat aan een gesprek, of als zich een punt van zorg of vreugde aandient. Schroom daarin niet!    Mailen kan ook naar predikant@hervormdeethendrongelen.nl of naar

 pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl


Predikant

Uiteraard probeert een predikant om voorganger voor de hele gemeente te zijn en ook zijn pastorale aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Toch zijn keuzes en prioriteiten daarbij onvermijdelijk.


Onze predikant, ds. Michiel Vastenhout, is de eerst aangewezene als het gaat om crisispastoraat rond zorgen, ziekte en rouw. Als hem zulke situaties ter ore komen, neemt hij hierin het voortouw. Uiteraard is het voorstelbaar dat anderen, zoals de ouderlingen en de bezoekbroeder, hierbij aanhaken, zeker als de crisissituatie over is gegaan in een meer stabiele situatie die nog wel pastorale aandacht vereist.


Ook geboortebezoeken en bezoeken rond een huwelijksjubileum neemt de predikant voor zijn rekening. Doop- en huwelijksgesprekken voert hij samen met een ouderling.


De predikant neemt ook het pastoraat in de kerkdienst en in ‘Voetius’ voor zijn rekening.


Wat het ouderenpastoraat betreft brengt de predikant een bezoek als iemand 75 jaar wordt en als iemand 80 jaar wordt. Vervolgens streeft hij ernaar om ieder gemeentelid van 80 jaar en ouder één keer per jaar op te zoeken (als zich verder geen bijzondere omstandigheden bij het betreffende gemeentelid voordoen).


Pastoraal inloopuur

Op dinsdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.00 uur, en een keer in de maand op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur is onze predikant aanwezig in de kerk van Eethen. U kunt hem daar opzoeken voor een (pastoraal) gesprek over iets dat u op het hart heeft.


Bezoekbroeder

Onze bezoekbroeder, Chris Treffers, richt zijn aandacht met name op het ouderenpastoraat. In nauwe samenspraak en afstemming met de predikant probeert ook hij alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder één keer per jaar op te zoeken. Verder kan ook hij bezoeken brengen waar gemeenteleden door ziekte of andere omstandigheden vaker bezocht dienen te worden.


HVD Eethen en Drongelen

Dit bezoekwerk vindt plaats vanuit de diaconie. De HVD bezoekt gemeenteleden vanaf 70 jaar rondom de verjaardag en vanaf 75 jaar wordt dit frequenter. Het streven is dan om minimaal twee keer per jaar een bezoek te brengen. Verder houden de leden van de HVD ook in de gaten of andere gemeenteleden in de aan elk van de bezoekdames toegewezen straten behoefte kunnen hebben aan een bezoek. Ook bezorgen zij een welkomstpakket bij nieuw ingekomen leden van de gemeente. De contactpersoon voor de HVD is Niesje van der Kolk.


Huisbezoek

Het streven van de pastorale ouderlingen is om met alle gemeenteleden minstens één keer in de drie jaar een persoonlijk gesprek te hebben.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017