Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.(10 oktober)

‘Opbrengst’ opening winterwerk:

Dank aan alle gulle gevers die na de BBQ (bij opening winterwerk) de spaarpot hebben gevuld. Er is meer geld opgehaald dan nodig was om de kosten van deze dag te dekken. Een bedrag van 187 euro wordt daarom overgemaakt naar ons zendingsproject Love Care Sri Lanka. Bedankt!


Vakantie Bijbelweek:

Op 14, 15 en 16 oktober vindt de Vakantie Bijbel Week plaats. Het thema is ‘Schatrijk’. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!

Op woensdag 16 oktober is er om 18.00 uur een concert van kinderkoor de ‘Amazing Kids’ in de kerk. U bent allen van harte welkom bij dit concert! De toegang voor dit concert is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. De kerk gaat om 17.30 uur open.

Zondagmorgen 20 oktober sluiten we de VBW af met een welkomstdienst waarin predikant-in-opleiding Jan Sterrenburg zal voorgaan. Allen ook dan van harte welkom!


VBW + / Tiener- en ouderavond Alcohol en Drugs:

Op dinsdagavond 15 oktober wordt in De Hoeksteen een VBW+avond georganiseerd door Stichting Chris en Voorkom! Het gaat over het gebruik van alcohol en drugs. Deze avond is bedoeld voor tieners in de eerste vier klassen van de middelbare school, en ook voor hun ouders. Na een gezamenlijke opening zal voor beide groepen een apart programma worden aangeboden. De is mogelijk gemaakt door de gemeenten van Eethen/ Drongelen en Babylonienbroek samen. De aanvang is 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!


High Tea voor Love Care Sri Lanka:

Save the date!! Op zaterdag 9 november organiseert de zendingscommissie een High Tea voor ons zendingsproject! Hou daarom deze datum vast vrij. Vindt u het leuk om ons te helpen door iets te bakken? Geef dit dan even door aan Lione Somsen lionesomsen@ziggo.nl of 06-50590811.


IZB-Focustraject:

Deze week is het Focusteam voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit team bestaat, behalve uit de vier predikanten van de drie gemeenten, uit een aantal enthousiaste gemeenteleden. Vanuit onze gemeente zijn Gerben van Helden, Monique Branderhorst en Willemieke Riphagen hierbij betrokken. Ook haakt de trajectbegeleider vanuit de IZB hierbij aan. Dat is voor ‘ons’ Focustraject Nieke de Ronde geworden. Deze theologe is bezig met de afronding van de predikantsopleiding aan de PThU in Amsterdam, en werkt dus sinds kort ook voor de IZB. Op 20 oktober hoopt ze in ons midden te zijn.

Inmiddels kijken we met elkaar al terug op mooie gespreksavonden rond de thema’s ‘ont-moeten’ en ‘verwondering’. De thema-avonden over het derde kernwoord ‘verlegenheid’ worden gehouden op 21 oktober (De Hoeksteen, door Jan Sterrenburg) en 30 oktober (voor jongvolwassenen, locatie volgt later).


Verkiezing ambtsdragers:

Dit najaar ontstaan twee vacatures in de kerkenraad. Br. Theo van Tilborg en zr. Monique Branderhorst zullen hun ambtswerk beëindigen. Zo zijn er in totaal drie vacatures te vervullen, voor de ambten van ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. A.s. zondag zullen we een brief uitdelen, waarin de te volgen procedure wordt weergegeven, en waarin u ook wordt uitgenodigd om namen van gemeenteleden in te dienen. Laten we dit traject samen biddend om Gods zegen ingaan.


(3 oktober)

Vakantie Bijbel Week:

Op woensdagavond 16 oktober wordt de VBW afgesloten met een concert van The Amazing Kids. Dat begint om 18.00 uur in de kerk, en belooft een prachtig optreden te worden. Allen van harte welkom! Dit koor wil graag voor het concert een avondmaaltijd eten. Daarom zoeken we mensen die een pan macaroni en/ of nasi willen maken. Als je ons kunt helpen met het koken of als je het leuk vindt om te helpen tijdens de andere VBW-dagen, graag dit even doorgeven aan Willemieke Riphagen

(06-22548768).(26 september)

Thema-avond Focus:

Afgelopen woensdag hebben we een mooie eerste thema-avond gehad over ‘ont-moeten’. Dit was een gezamenlijke avond voor alle leeftijden. De komende vier thema’s die in de opstartfase van Focus aan de orde komen, zullen we steeds tijdens twee verschillende avonden met elkaar bespreken. Over het tweede thema wordt door de jongvolwassenen doorgepraat op woensdag 9

oktober. Alle andere gemeenteleden (ruwweg dus 40+…) zijn a.s. maandagavond welkom. Dat is vrij snel na afgelopen woensdag, maar de reden hiervoor is dat deze avond (en die op maandag

21 oktober) geleid worden door Jan Sterrenburg, in verband met één van zijn stageopdrachten. Nog een extra reden dus om aanwezig te zijn!

We hopen maandag weer op een mooie opkomst. Het is niet nodig om álle avonden gevolgd te hebben, dus ook wie woensdag verhinderd was, kan maandag aanhaken!

De themapreken zijn terug te vinden op de website. Daar is ook andere (achtergrond)informatie te vinden over het IZB Focustraject.(19 september)

Activiteitenkalender:

Als bijlage bij de Voetius van deze week vindt u de activiteitenkalender voor de eerste helft van het winterseizoen. De digitale versie zal op korte termijn ook op de website terug te vinden zijn. We kijken uit naar veel mooie momenten van samenkomen, vorming en toerusting!


Solidariteitskas:

Inmiddels hebben alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder een brief ontvangen over de jaarlijkse actie solidariteitskas. Met de solidariteitskas worden gemeenten ondersteund die zelf weinig financiële middelen hebben. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. De helft daarvan mogen we aanwenden voor onze eigen gemeente. Meer informatie treft u aan in de brief die de acceptgirokaart vergezeld. Doet u ook mee? Het college van kerkrentmeesters(12 september)

Slides (hand-out)

Op de website kunt u onder "Verdieping" / "Themadiensten" de slides (hand-out) vinden over de brieven aan de zeven gemeenten in Asia – Openbaring 2 en 3.(5 september)

Themadiensten en thema-avonden Focus:

Om alvast te noteren: deze maanden houden we vijf themadiensten in het kader van het Focustraject. In de periode daarna houden we dan thema-avonden waarop we samen doorpraten over het thema en het Bijbelgedeelte dat aan de orde kwam. Deze avonden vinden plaats op de momenten dat anders de Bijbelkring of de gesprekskring voor jongvolwassenen zou zijn. Maar ze zijn uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen die door wil praten over de thema’s en dus niet alleen voor kringleden. De avonden kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond, al zit er uiteraard wel een doorgaande lijn in de thema’s.

Thema-avonden jongvolwassenen (huiskring): 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december

Thema-avonden in De Hoeksteen: 30 september, 21 oktober (beide avonden door Jan Sterrenburg),

11 november, 9 december.(27 juni)

Update IZB-Focustraject:

In groten getale hebt u als gemeente de Focusscan ingevuld. En ook op de gezamenlijke gemeenteavond mochten we een mooie opkomst zien en veel betrokkenheid in het gesprek. Dit zegt ons als kerkenraad dat de vragen die de IZB ons stelt, leven in onze gemeente. Vragen van verlangen: Ik zou zo graag het geloof willen delen, maar hoe? En vragen van verlegenheid: Hoe komt het dat het zo moeilijk is de juiste woorden daarvoor te vinden? En juist hierbij wil het Focustraject ons helpen: eerst ons geloof versterken, verdiepen en onderling delen om vandaaruit de stap naar buiten makkelijker te kunnen maken. Het gezamenlijk optrekken met de zustergemeenten is daarbij een prachtige aanvulling.

Wat houdt het traject concreet in? Het gaat om een ruim tweejarig traject met de hele gemeente van jong tot oud waarin we het over dezelfde thema’s hebben in de erediensten, kindernevendienst, catechisaties, kringwerk, kerkenraad en wellicht nog meer. Er wordt niet gevraagd om nieuwe dingen op te starten. Het is de bedoeling dat we wat we nu al doen gewoon blijven doen, maar dit gaan richten (focussen) op het zelfde onderwerp: Jezus Christus. Natuurlijk is het denkbaar dat er rond Focus ideeën ontstaan om door andere (gezamenlijke) activiteiten de thema’s te bespreken. Bij dit alles krijgen we ondersteuning door materiaal en een trajectbegeleider vanuit de IZB die zorgt voor toerusting en ondersteuning voor een aantal uur in de week.

Dit kost ons als gemeente ook financieel wat. Het gaat om (en dit bedrag is hetzelfde voor de andere gemeenten, exclusief materiaalkosten) 4000 euro per jaar: dit jaar van verkenning en opstarten en de volgende twee jaren van het eigenlijke traject. Eigenlijk zijn de kosten veel hoger maar er is een grote subsidie beschikbaar vanuit de solidariteitskas van de PKN waar we natuurlijk erg blij mee zijn en ook door de samenwerking met de twee andere gemeenten wordt er veel bespaard. Maar zo’n investering heeft ook een doel. Wat we hopen dat dit traject ons als gemeente(n) brengt, is dat de onderlinge verbondenheid wordt versterkt, dat ons geloof wordt verdiept en dat we werken aan de uitstraling naar buiten toe.

U en jullie zullen op de hoogte gehouden worden van hoe het nu verder gaat lopen maar bovenal vragen we uw gebed zodat dit traject ook werkelijk onze gemeente mag dienen in het volgen van Jezus. De kerkenraad(20 juni)

Predikant-in-opleiding vanuit PthU:

Onlangs kreeg ik als predikant een vraag van een student aan de Protestantse Theologische Universiteit (de predikantenopleiding van onze kerk) in Amsterdam of hij gedurende het volgende seizoen als predikant-in-opleiding zijn stage zou kunnen lopen in onze gemeente. Ik stond hier open voor, en datzelfde gold voor de kerkenraad. Vorige week ben ik bij een introductiebijeenkomst geweest, en binnenkort hopen we de stageovereenkomst te tekenen. Jan Sterrenburg (woonachtig in Hardinxveld-Giessendam) zal dan van september tot aan Pinksteren een aantal uur in de week in onze gemeente aanwezig zijn. De bedoeling is dat hij een aantal opdrachten uitvoert die hij krijgt vanuit de PThU, en ook dat hij met mij en zelfstandig aspecten van het predikantschap verkent. Na de zomervakantie zullen we Jan welkom heten en zal hij zich persoonlijk aan ons komen voorstellen. Ook zal hij met het oog op zijn werk in de gemeente een belofte van geheimhouding afleggen.


Bezoek groep 7 en 8 PWA-school aan de kerk:

Vorige week vrijdag bezocht GVO-docent Jeanne de Man met de leerlingen van groep 7 en 8 van de PWA-school de kerk. Beide groepen hadden allerlei vragen over mijzelf, over mijn werk als dominee, over het kerkgebouw en wat daar allemaal in gebeurd. Een uur bleek nauwelijks genoeg om ze allemaal te beantwoorden en daarbij natuurlijk ook alles te bekijken wat er in de kerk en in het koor te zien is! Maar het was mooi om met de kinderen in gesprek te zijn!(13 juni)

Data Heilig Avondmaal:

Het vieren van de Maaltijd is een hoogtepunt in het gemeenteleven. Daarom delen we ruim van tevoren vast de data waarop we het Avondmaal vieren, zodat u en jullie er rekening mee kunnen houden, bijv. als je op zondagen werkt. De komende data zijn 1 december en 2 februari.


Gemeentebrief bezoekwerk:

Bij deze editie van het kerkblad vindt u een gemeentebrief over het bezoekwerk. Neem en lees! De brief zal zondag ook geprint in de kerk liggen. Tevens kunt u de brief via deze link lezen. 
© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017