Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.

 

 

(14 december)

Kerstviering 60+:

Volgende week maandag, 18 december, vindt de jaarlijkse kerstviering plaats voor gemeenteleden van 60 jaar en ouder. De aanvang is 18.00 uur, in De Hoeksteen. Het thema is dit jaar ‘Er is hoop!’. De uitnodiging is deze week bezorgd, maar opgeven kan nog altijd, bij Sjanie de Graaf, C.Branderhorststraat 15, tel.nr. 351470.

 

Catechese:

Volgende week dinsdag 19 december is er de laatste keer catechisatie in 2017. Allen welkom op de bekende tijden!

 

Samen sterk voor Hirtop:

Inmiddels zijn de acties in volle gang voor de werkvakantie naar Moldavië. In heel wat huizen is de kerstboom dit jaar extra prachtig, omdat hiermee ons project is gesteund. De kerstbomenactie bracht ongeveer € 1200 op. Super! Maar zoals u weet, is er nog heel veel nodig voor het project. Graag brengen we de klussenkaart weer onder uw aandacht. Bel Dianne (06-57173256) en we komen uw klus graag uitvoeren!

De komende tijd komen er nog meer mogelijkheden aan om het project te steunen. Zo wordt de opbrengst van de oliebollenactie dit jaar voor Moldavië bestemd. Ook kunt u vast lege flessen gaan sparen. We komen ze na de jaarwisseling graag ophalen! En wat te denken van een heuse sportdag voor jong en oud? Nadere info volgt, maar kruis 28 december vast aan in de agenda!

U kunt ons steunen via de crowdfunding op www.lst.nl Voor wie minder uit de voeten kan met internet, is er de mogelijkheid ons project te steunen met een gift naar NL88RABO0341528099 t.n.v. Diaconie hervormde gemeente Babyloniënbroek. Vermeld dan ‘Moldavie’. Iedereen hartelijk dank.

De Moldaviëgangers

 

DVD Afscheid Kerkgebouw Drongelen:

Diverse gemeenteleden die een DVD hadden besteld van het afscheid van de kerk van Drongelen hebben deze nog niet opgehaald. Dit kan (liefst deze week nog) bij fam. van Klij, Raadhuisstraat 9a. Graag de € 5 meenemen.

 

 

(7 december)

Verkiezing ambtsdragers:

Zoals u weet, stoppen br. Van Helden en zr. Rochat in januari met hun werk als ambtsdrager. Zij geven het stokje door. Als kerkenraad doen we daarom een beroep op u allen. Tijdens de bezinning in de maand oktober (bijv. tijdens de gemeenteavond) is duidelijk geworden dat krimp onderkennen en hoop hervinden iets is dat ons allen aangaat. De weg die we als gemeente willen gaan, onder leiding van Gods Geest, kunnen we alleen maar samen lopen. Een gemeente kent geen publieke tribune voor toeschouwers. Ieder draagt zijn of haar steentje bij.

In dat geheel nemen de ambten een belangrijke plaats in. Het is goed om met u te delen dat onze kerk hiervoor ook kaders schetst in haar kerkorde. Zoals de zaken zich nu ontwikkelen, is ons College van Kerkrentmeesters straks niet meer op de juiste wijze bezet. Dit kan gevolgen hebben op de middellange termijn. Maar los daarvan, is het belangrijk dat we als gemeenteleden het stokje mogen oppakken van een ander, het een tijdje mogen dragen, en daarna het vertrouwen mogen hebben dat een ander het van ons overneemt.

Daarom vragen we u het volgende. Bent u een belijdend lid, en staat u ervoor open om het stokje over te nemen van ouderling-kerkrentmeester of diaken? Laat dit dan weten aan onze predikant. Uiteraard kunt u hem ook benaderen voor een gesprek hierover.

Als u als belijdend lid hierover hebt nagedacht, maar nu geen mogelijkheid ziet het stokje over te nemen, geeft u ons dan namen door van andere leden die u geschikt acht dit te doen. Ook doopleden worden van harte uitgenodigd namen in te dienen. Dit kan schriftelijk en ondertekend tot vrijdag 22 december bij de scriba, Hoofdveld 20. Uw kerkenraad

 

Projectgroep gebouwenbeheer:

Tijdens de gemeenteavond bent u bijgepraat over de stand van zaken rond het werk van deze projectgroep. De projectgroep heeft nadien gesproken met de kerkenraad, en die heeft vervolgens aan de projectgroep gevraagd allereerst de tijd te nemen om een inventarisatie te maken van de kosten die gemoeid zijn met het gebruik en het onderhoud van kerk, verenigingsgebouw en pastorie. Ook zal in kaart worden gebracht wat de situatie is rond het bestemmingsplan en de waarde van de gebouwen. Het actualiseren van deze informatie is noodzakelijk om vervolgens verder te gaan met dit proces van bezinning op de toekomst. De projectgroep komt op 13 december, om 20.00 uur bij elkaar in De Hoeksteen. Uiteraard is het altijd mogelijk om bij de projectgroep aan te haken! Welkom.

 

Gemeenteavond:

We delen vast mee dat de volgende gemeenteavond gepland staat op maandag 5 maart. Om alvast te noteren in de agenda!

 

 

(30 november)

Kinderoppas:

Met het oog op het nieuwe jaar zoeken we gemeenteleden die hun steentje willen bijdragen aan de kinderoppas tijdens de ochtenddiensten. We willen een brede oproep doen. Wat we het liefst willen voorkomen is dat leidinggevenden aan de kindernevendienst ook op het rooster staan van de oppas. Zo vallen er voor hen wel heel veel diensten uit. Daarom is deze oproep zeker niet alleen bedoeld voor jongere gemeenteleden, maar ook voor ouderen (m/v). Hoe meer mensen zich melden, hoe lager het aantal keren dat iemand aan de beurt is, en dus ‘gewoon’ in de dienst kan zijn. Geven u en jij zich even op bij Marcella van de Vendel (marcelladuijzer@hotmail.com )

 

Kindernevendienst en zondagsschool:

Advent: Tijdens de zondagen van advent wordt op de kindernevendienst en de zondagsschool gezamenlijk een adventsproject uitgewerkt. Dit komt uit de nieuwe methode Bijbel Basics die het Nederlands Bijbelgenootschap heeft ontwikkeld. De verhalen uit Lucas 1 en 2 staan centraal. De video van het stapellied is te vinden op de site onder Kerkdiensten.

Nieuwe opzet en methode: Omdat we geen nieuw abonnement meer hebben genomen op Vertel het maar en de oudere jaargangen daarvan voor de zondagsschool gedateerd begonnen te raken, hebben we besloten over te stappen op de nieuwe methode Bijbel Basics, die kosteloos wordt aangeboden, en qua opzet en inhoud veel te bieden heeft.

Vanwege het huidige geringe aantal kinderen voor (met name) de kindernevendienst (groep 1-3), hebben we als jeugdwerk afgesproken om ook na het adventsproject (dus in het nieuwe kalenderjaar) de beide groepen samen te voegen. Bijbel Basics biedt ruimte om in de verwerking met zowel de jongere als de oudere kinderen een eigen werkvorm uit te werken, als dat nodig en wenselijk mocht zijn. Daarom zullen we steeds werken met twee leidinggevenden.

De kinderen van groep 1-6 kunnen dus vanaf het nieuwe jaar in alle ‘gewone’ diensten tijdens Schriftlezing en preek naar de kindernevendienst voor hun eigen programma.

 

Collecte kinderkerstfeest:

Vanaf 2 december kunt u iemand aan de deur verwachten om te collecteren voor het kinderkerstfeest. Een ‘ouderwetse’ gewoonte die we toch in ere houden omdat van de opbrengst het hele kerstfeest betaald kan worden. De jongste kinderen krijgen een eigen kinderbijbel, de oudere kinderen een goed boek. We hopen op een goede opbrengst.

 

Crowdfunding Moldavië:

De kerstbomenactie is de eerste van de acties die georganiseerd gaan worden om de werkvakantie naar Moldavië mogelijk te maken. Op de crowdfundingpagina van Livingstone vindt u alle info en kunt u heel gemakkelijke het project financieel steunen. Kijk op https://ikdoemee.lst.nl/2018-samen-sterk-voor-hirtop/ Wat ook kan is naar www.lst.nl gaan, en daar onder crowdfunding zoeken naar onze pagina.

Denkt u ook aan de mogelijkheid om door ons als tieners klussen voor u te laten doen? Onze specialiteiten zijn oppassen, taarten en cakes bakken, tuinieren. Maar ook voor andere klussen staan we open! Meer info is er te vinden op onze facebookpagina ‘werkvakantie moldavië 2018’. Ook staat er een link op de homepage van onze gemeente www.hervormdeethendrongelen.nl Bellen kan ook, naar Dianne: 06-57173256. Doet u met ons mee? Fijn!De Moldaviëgangers

 

IZB-avond 29 januari:

Inmiddels is duidelijk geworden dat de thema-avond die de IZB op 29 januari verzorgt, georganiseerd wordt door de vier kerken uit Eethen, Drongelen, Babyloniënbroek en Genderen. Mooi dat we dit soort initiatieven samen met onze broeders en zusters kunnen vormgeven! De avond begint om 20.00 uur in De Hoeksteen, inloop vanaf 19.45 uur. Het thema is ‘Als kinderen andere wegen gaan’. De vraag staat centraal hoe we omgaan met de werkelijkheid of de mogelijkheid dat onze kinderen (jong of al ouder) andere wegen kiezen dan wij als het gaat om geloof en kerk. Wat doet dat met je? Hoe ga je daar mee om? Een thema dat ons bepaalt bij onze kwetsbaarheid als (geloofs)opvoeders.

De IZB geeft als centrale onderwerpen aan: Onze eigen geloofsbiografie. 1) Hoe is mijn eigen geloofsweg gelopen? Waarom zijn geloof en kerkgang voor mijzelf belangrijk? 2) Onze invloed op de geloofsontwikkeling van onze kinderen en over schuld. In hoeverre hebben wij als geloofsopvoeders invloed op de geloofsontwikkeling van onze kinderen? Hebben wij er ook schuld aan wanneer ze een andere weg gaan? Hoe gaan we daar mee om? 3) Uitwisselen van handreikingen over hoe je omgaat met kinderen die andere wegen gaan.

Graag onderstrepen we dat dit een onderwerp is wat de hele gemeente aangaat. Het gaat om de jongeren en jongvolwassenen van de gemeente en is zeker niet alleen bedoeld voor mensen waarvan (klein)kinderen een andere weg zijn gegaan. Noteer deze avond vast in uw agenda. Welkom!

 

 

(23 november)

DVD sluiting kerk Drongelen:

Iedereen die een DVD heeft besteld van de sluiting van ons kerkgebouw in Drongelen, kan deze elke dag ophalen van 18.30-19.00 uur, bij Andries van de Klij. (Raadhuisstraat 9a). De kosten bedragen €5,00. Ook is het nog mogelijk om deze te bestellen!

 

 

(26 oktober)

Afgelopen maandag heeft de gemeenteavond plaatsgevonden. Met deze link kunt u de gespreksvragen lezen die deze avond aan de orde zijn gekomen.

 

 

(19 oktober)

DVD Afscheid Drongelen:

Door PST Videografie uit Papendrecht zijn tijdens het afscheidsweekend van de kerk van Drongelen foto’s en opnames gemaakt. De foto’s staan inmiddels op de website onder ‘foto’s’. Ook is de DVD die van het weekend gemaakt is klaar. Voor € 5 kunt u een DVD bestellen. Een telefoontje of mail naar Andries van Klij: info@adviesanders.nl of 06-30737199.

 

Inventaris kerkgebouw Drongelen:

We zoeken als College van Kerkrentmeesters naar een goede bestemming voor de inventaris van de kerk. Het gaat daarbij om de kerkbanken, tafels, stoelen, elektronisch orgel, geluidsinstallatie e.d. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Andries van Klij (06-30737199) of Govert Schouten (06-54247775).

 

 

(10 oktober)

Webmaster:

Hanneke Meijvogel is per 1 oktober de webmaster van de website en de Facebookpagina van onze gemeente. Fijn dat je dit op je wilt nemen! Als u of jij berichten en/of foto’s heeft voor op de site, geef dat dan aan haar door via webmaster@hervormdeethendrongelen.nl

 

Livingstone:

We zijn ontzettend dankbaar dat maar liefst 19 tieners uit Eethen, Drongelen en Babyloniënbroek meegaan op werkvakantie naar Moldavië! Dat hadden we gehoopt, maar niet direct verwacht. Prachtig dat zij bereid zijn om zich gedurende twee weken van hun zomervakantie in te zetten voor mensen die het in vele opzichten minder hebben dan wij.

 

Herinneringsboek:

Het is fijn om te zien dat velen van u een herinneringsboekje hebben opgehaald in de afgelopen tijd. We hopen dat u er veel leesplezier aan hebt beleefd! Voor wie het nog niet gedaan heeft, is er een boekje af te halen bij Andries van Klij (Raadhuisstraat 9a) via info@adviesanders.nl of 06-30737199. Dit boekje is verkrijgbaar voor € 9,95 euro. Uiteraard kunnen gemeenteleden die er nog geen hebben, het ook bij hem gratis afhalen.

 

 

(5 oktober)

Dorcas:

De Dorcas kledingwinkel in Brakel is op zoek naar goede kinderkleding om te verkopen in de de winkel. Met de opbrengst ondersteunen we projecten van Dorcas in Afrika en Oost-Europa. Inleveren kan bij Riet Schouten, C. Branderhorststraat 22.

 

 

(19 september)

Afscheid kerkgebouw Drongelen:

We kijken als gemeente terug op een bijzonder weekend rond het afscheid van het kerkgebouw in Drongelen. De druk bezochtte bijeenkomst op zaterdag, met de vele ontmoetingen, de mooie boekpresentatie, de onderscheiding voor koster Henk, de heerlijke maaltijd. En de al net zo drukbezochte dienst op zondag. Toen we daadwerkelijk de kerk verlieten en de deur dicht ging, riep dat bij velen emotie op. Tijdens de wandeling naar Eethen was er ruimte om daarover met elkaar door te praten. De komende tijd zal het vreemd zijn niet langer in Drongelen samen te komen. We mogen elkaar de tijd gunnen aan deze nieuwe situatie te wennen. Uiteraard hopen we elkaar trouw te ontmoeten rond de geopende Bijbel in de Eethense kerk. Ook in déze pleisterplaats mag ons verlangen naar de ontmoeting met God worden gevoed. We danken bovenal onze God dat Hij er dit weekend bij was, en kracht én zegen gaf.

Bedankt! Als kerkenraad willen we ook graag iedereen bedanken die de afgelopen tijd zijn of haar steentje bijdroeg aan het goed en waardig vormgeven van het afscheid van het kerkgebouw in Drongelen. Zonder jullie inzet had dat op deze manier geen gestalte kunnen krijgen.

We willen met name de projectgroep kerkgebouw Drongelen, de commissie afscheid kerkgebouw én de commissie herinneringsboek bedanken. Ada, Andries, Andy, Barry, Cees, Dik, Gerard, Gert, Govert, Henk, Herman, Jaap, Janneke, Jessica, Sandra en Zeger: dank jullie wel!

 

 

(29 augustus)

Digitale leesmap:

We wijzen u en jou graag op de digitale leesmap die beschikbaar is voor iedereen die het leuk vindt om artikelen uit de (kerkelijke) pers te lezen, die betrekking hebben op zingeving, geloof en kerk. Wie zich aanmeldt krijgt toegang tot de Dropbox waarin de bestanden staan, en kan zelf ook artikelen toevoegen. Stuur bij interesse even een mailtje naar onze predikant.

 

 

(19 juli)

Beamerproject een succes!

We zijn als kerkenraad verheugd dat we u en jullie kunnen melden dat het beamerproject een succes is geworden. Inmiddels zijn voldoende middelen beschikbaar gekomen door de diverse kleine en grote acties die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg, nogmaals dank!

Tijdens onze vergadering deze week hebben we besloten over te gaan tot aanschaf en installatie van de beamer en de diverse toebehoren. We hopen dat de (permanente) aanwezigheid van een beamer tijdens de diensten ten goede zal komen aan het doel van onze bijeenkomsten, namelijk de ontmoeting met God en met elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017