Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.(4 juli)

Om alvast te noteren:

Startweekend: Op zaterdag 21 september is de startdag van het winterwerk in onze gemeente. Nadere informatie over de precieze invulling ervan volgt nog! Zondag 22 september staat de kerkdienst ook in het teken van de opening van het winterwerk.

Voorstellen predikant in opleiding: Op zondag 25 augustus komt Jan Sterrenburg zich aan ons voorstellen tijdens de kerkdienst. Dan zal hij ook een belofte van geheimhouding in ons midden afleggen. Na afloop van die dienst drinken we samen koffie in het koor van de kerk.(27 juni)

Update IZB-Focustraject:

In groten getale hebt u als gemeente de Focusscan ingevuld. En ook op de gezamenlijke gemeenteavond mochten we een mooie opkomst zien en veel betrokkenheid in het gesprek. Dit zegt ons als kerkenraad dat de vragen die de IZB ons stelt, leven in onze gemeente. Vragen van verlangen: Ik zou zo graag het geloof willen delen, maar hoe? En vragen van verlegenheid: Hoe komt het dat het zo moeilijk is de juiste woorden daarvoor te vinden? En juist hierbij wil het Focustraject ons helpen: eerst ons geloof versterken, verdiepen en onderling delen om vandaaruit de stap naar buiten makkelijker te kunnen maken. Het gezamenlijk optrekken met de zustergemeenten is daarbij een prachtige aanvulling.

Wat houdt het traject concreet in? Het gaat om een ruim tweejarig traject met de hele gemeente van jong tot oud waarin we het over dezelfde thema’s hebben in de erediensten, kindernevendienst, catechisaties, kringwerk, kerkenraad en wellicht nog meer. Er wordt niet gevraagd om nieuwe dingen op te starten. Het is de bedoeling dat we wat we nu al doen gewoon blijven doen, maar dit gaan richten (focussen) op het zelfde onderwerp: Jezus Christus. Natuurlijk is het denkbaar dat er rond Focus ideeën ontstaan om door andere (gezamenlijke) activiteiten de thema’s te bespreken. Bij dit alles krijgen we ondersteuning door materiaal en een trajectbegeleider vanuit de IZB die zorgt voor toerusting en ondersteuning voor een aantal uur in de week.

Dit kost ons als gemeente ook financieel wat. Het gaat om (en dit bedrag is hetzelfde voor de andere gemeenten, exclusief materiaalkosten) 4000 euro per jaar: dit jaar van verkenning en opstarten en de volgende twee jaren van het eigenlijke traject. Eigenlijk zijn de kosten veel hoger maar er is een grote subsidie beschikbaar vanuit de solidariteitskas van de PKN waar we natuurlijk erg blij mee zijn en ook door de samenwerking met de twee andere gemeenten wordt er veel bespaard. Maar zo’n investering heeft ook een doel. Wat we hopen dat dit traject ons als gemeente(n) brengt, is dat de onderlinge verbondenheid wordt versterkt, dat ons geloof wordt verdiept en dat we werken aan de uitstraling naar buiten toe.

U en jullie zullen op de hoogte gehouden worden van hoe het nu verder gaat lopen maar bovenal vragen we uw gebed zodat dit traject ook werkelijk onze gemeente mag dienen in het volgen van Jezus. De kerkenraad(20 juni)

Predikant-in-opleiding vanuit PthU:

Onlangs kreeg ik als predikant een vraag van een student aan de Protestantse Theologische Universiteit (de predikantenopleiding van onze kerk) in Amsterdam of hij gedurende het volgende seizoen als predikant-in-opleiding zijn stage zou kunnen lopen in onze gemeente. Ik stond hier open voor, en datzelfde gold voor de kerkenraad. Vorige week ben ik bij een introductiebijeenkomst geweest, en binnenkort hopen we de stageovereenkomst te tekenen. Jan Sterrenburg (woonachtig in Hardinxveld-Giessendam) zal dan van september tot aan Pinksteren een aantal uur in de week in onze gemeente aanwezig zijn. De bedoeling is dat hij een aantal opdrachten uitvoert die hij krijgt vanuit de PThU, en ook dat hij met mij en zelfstandig aspecten van het predikantschap verkent. Na de zomervakantie zullen we Jan welkom heten en zal hij zich persoonlijk aan ons komen voorstellen. Ook zal hij met het oog op zijn werk in de gemeente een belofte van geheimhouding afleggen.


Bezoek groep 7 en 8 PWA-school aan de kerk:

Vorige week vrijdag bezocht GVO-docent Jeanne de Man met de leerlingen van groep 7 en 8 van de PWA-school de kerk. Beide groepen hadden allerlei vragen over mijzelf, over mijn werk als dominee, over het kerkgebouw en wat daar allemaal in gebeurd. Een uur bleek nauwelijks genoeg om ze allemaal te beantwoorden en daarbij natuurlijk ook alles te bekijken wat er in de kerk en in het koor te zien is! Maar het was mooi om met de kinderen in gesprek te zijn!(13 juni)

Data Heilig Avondmaal:

Het vieren van de Maaltijd is een hoogtepunt in het gemeenteleven. Daarom delen we ruim van tevoren vast de data waarop we het Avondmaal vieren, zodat u en jullie er rekening mee kunnen houden, bijv. als je op zondagen werkt. De komende data zijn 8 september, 1 december en 2 februari.


Gemeentebrief bezoekwerk:

Bij deze editie van het kerkblad vindt u een gemeentebrief over het bezoekwerk. Neem en lees! De brief zal zondag ook geprint in de kerk liggen. Tevens kunt u de brief via deze link lezen. 


Leiding Vakantie Bijbelweek:

Het duurt nog even, maar in de herstvakantie zal weer een Vakantie Bijbelweek gehouden worden! Een activititeit waar veel kinderen in de basisschoolleeftijd naar uitkijken. En natuurlijk een prachtige gelegenheid om zowel bezig te zijn met een bijbels thema (dit jaar SchatRijk!) als te genieten van onderlinge ontmoeting en gezellige activiteiten.

We zijn vanuit het jeugdwerk op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen tijdens de VBW, en misschien zelfs wel bij de voorbereiding ervan! We zoeken mensen die willen helpen bij het voorbereiden van de knutsels, bij de catering, bij het begeleiden van de kinderen tijdens de VBW, bij het vertellen van de Bijbelse verhalen. Kortom, we zijn op zoek naar u en naar jou!

Laat ons weten of u/ jij mee wilt doen via een berichtje aan Marlies (06-11142227; M_vangeloven@hotmail.com) of Willemieke (06-22548768; weriphagen@ziggo.nl) Fijn!(16 mei)

Paasontbijt 2019:

Tweede Paasdag heeft de zendingscommissie 55 ontbijtjes klaar mogen maken. Na aftrek van de kosten was de opbrengst hiervan € 295,- Hierbij willen we iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd. Hartelijke groet van de zendingscommissie(28 maart)

Collectemunten:

Naar aanleiding van verzoeken vanuit de gemeente is er een derde collectemunt met een lagere waarde toegevoegd aan het assortiment en zijn de prijzen van de bestaande munten aangepast. Er zijn nu munten van € 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.

Met ingang van dinsdag 2 april zijn deze verkrijgbaar bij Cock van Wijk. Die avond heeft hij de munten van 19.00 tot 19.30 voor u klaar liggen.

Let op! De locatie is gewijzigd. De munten kunnen worden afgehaald in De Hoeksteen.(21 maart)

Informatieverstrekking en contactgegevens:

Graag leggen we de volgende vraag bij u neer. Om u en jou goed te kunnen voorzien van informatie over zaken die spelen in de gemeente, hebben we een aantal mogelijkheden tot onze beschikking. Zo is er dit kerkblad en doen we op zondag mededelingen tijdens de kerkdiensten. Ook hebben we een mooie website. Maar graag voegen we daar ook de email aan toe. Bijv. bij de documenten die we onlangs beschikbaar stelden als voorbereiding op de gemeenteavond, zou het gemakkelijk zijn geweest als we die ook via de email hadden kunnen toesturen.


Vanaf zondag ligt er daarom een lijst in de kerk waarop een emailadres en een recent telefoonnummer kan worden ingevuld. Vanwege de privacygevoeligheid zullen we deze gegevens meteen verwerken in de beveiligde omgeving van de Ledenadministratie, en er volgens de bijbehorende regels mee omgaan. Een andere weg om deze gegevens met ons te delen is een email naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl Uiteraard is dit alles niet verplicht.


N.a.v. gemeenteavond:

Tijdens de gemeenteavond spraken we door over de Terugblik op het beleidsplan 2014-2019.

Dit document is te vinden onder Informatie/ Beleidsplan. Ook werden mededelingen gedaan over

het Focus-traject en over het werk van de Projectgroep gebouwen.(10 januari 2019)

Activiteitenkalender:

Deze is als bijlage bij het kerkblad gevoegd, en ook hier te vinden.

© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017