Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.(9 december)

Verkiezing ambtsdragers:

We zijn dankbaar dat zr. Hanneke Meijvogel haar verkiezing tot diaken heeft aanvaard. 

Br. Gerard Vos en zr. Jessica Rochat hebben hun ambt om weloverwogen redenen niet kunnen aanvaarden.

Voor de nog openstaande vacatures ouderling en ouderling kerkrentmeester kunt u, als u dat wilt, per vacature opnieuw namen indienen van belijdende gemeenteleden. Dat kan tot vrijdag 13 december. Deze en de al eerder ingediende namen zullen door de kerkenraad gebruikt worden om een nieuwe kieslijst op te stellen.

Op 17 december zijn alle gemeenteleden vanaf 18 jaar welkom voor een korte stemmingsvergadering in De Hoeksteen. Die begint om 19.30 uur. Uiteraard is het ook dan weer mogelijk per volmacht te stemmen. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden en printen.


(5 december)

Verkiezing ambtsdragers:

Afgelopen maandagavond werden tijdens de stemmingsvergadering de volgende gemeenteleden geroepen als ambtsdragers: Als ouderling: zuster Jessica Rochat. Als diaken: zuster Hanneke Meijvogel. Als ouderling-kerkrentmeester: broeder Gerard Vos. Zij hebben tot het einde van deze week om over hun beslissing na te denken. Met en voor hen bidden we om wijsheid van Godswege.


Thema-avonden Focus:

Maandagavond 9 december en woensdagavond 11 december zijn er weer thema-avonden binnen het Focus-traject. Mooi om met elkaar door te praten over het thema ‘verwachting’! Op maandag wordt de avond gehouden in De Hoeksteen. Op woensdag zijn we te gast bij Annemarie Gouda (C.Branderhorststraat 2a). We hanteren geen leeftijdsgrenzen (meer), dus kijk gewoon welke avond u of jou goed uitkomt! Allen welkom om 20 uur.


Kerstviering en -maaltijd 60+:

Op maandagavond 16 december wordt er weer een mooie kerstviering en heerlijke kerstmaaltijd gehouden in De Hoeksteen. Iedereen vanaf 60 jaar is van harte welkom! Aanvangstijd is 18 uur.


Collecte kinderkerstfeest:

Vanaf maandag 9 december kunt u iemand aan de deur verwachten voor de kinderkerstcollecte. Inmiddels begint de invulling van het kinderkerstfeest op 22 december gestalte te krijgen! De kinderen krijgen dit jaar tijdens het Kerstfeest een mooi leesboek. De opbrengst van deze collecte is dan ook bestemd voor deze en andere onkosten die gemaakt worden om dit kinderkerstfeest mogelijk te maken. We hopen op een goede opbrengst!


Verantwoording:

Diaconale collectes november: € 390,92 (Diaconie), € 128,80 (Project 10 27), € 177,55 (Voedselbank Altena), € 367,50 (High Tea t.b.v. Love Care Sri Lanka).

Collectes kerkbeheer November: € 537,05 (Kerkbeheer), € 117,05 (Pred.plaats), € 92,30 (Quotumafdracht), € 116,48 (Onderhoudsfonds), € 61,10 (Verjaardagsfonds okt), € 112,55 (Verwarmingsfonds), € 536 + € 1025 (via bank)(Dankdagcollecte).(28 november)

Terugblik gemeenteavond:

We kijken terug op een goede gemeenteavond afgelopen maandag, waarop we samen nadachten over thema’s die raken aan de toekomst van de gemeente. Ook werden drie gemeenteleden gekozen als ambtsdrager. Hun namen zullen we zondag met u delen. Zij hebben tot eind volgende week de tijd om na te denken of ze hun roeping tot het ambt willen aanvaarden. We bidden voor en met hen om wijsheid van Boven.


IZB-Focustraject:

Volgende week zondagmorgen staat als kernwoord ‘Verwachting’ centraal. Op 9 en 11 december spreken we hierover door tijdens twee thema-avonden. Om alvast te noteren!


Organisten gezocht:

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar één of meer organisten die tijdens een aantal kerkdiensten in de Eethense kerk de begeleiding op het orgel willen verzorgen. Ken je beschikbare organisten of heb jezelf interesse? Neem dan contact op met kerkrentmeester Govert Schouten via kerkbeheer@hervormdeethendrongelen.nl of 06-54247775.


Collectemunten:

Op dinsdagavond 3 december kunt u van 19.00 tot 19.30 uur terecht bij br. Cock van Wijk, die in De Hoeksteen de collectemunten voor u klaar heeft liggen.


Kerkenraad:

A.s. maandagavond vergadert de kerkenraad. Bid u mee om een goede vergadering, en om de leiding van Gods Geest voor ons?


Voetius digitaal:

Graag brengen we het algemene bericht in dit kerkblad over de mogelijkheid van een digitaal abonnement onder uw en jullie aandacht. Attendeer ook gemeenteleden hierop waarvan u weet dat ze de Voetius nog niet lezen!(14 november)

High Tea:

Afgelopen zaterdag was er de High Tea, verzorgd door de zendingscommissie. Samen hebben we genoten van een gezellig en smakelijk samenzijn. We hebben foto’s laten zien van de reis van JanPiet en Wilma naar Sri Lanka en verteld wat er met het geld is gedaan. Helaas konden zij er zelf niet bij zijn.

Het komende jaar willen we gaan sparen voor schoenen voor de 140 kinderen van de dovenschool. Een paar schoenen kost € 11,-. Na aftrek van de kosten bleef er geld over voor de eerste 33 paar schoenen! Iedereen hiervoor hartelijk dank, en ook een dank voor de vele hulp die we hebben gekregen. Zendingscommissie Eethen/Drongelen


Gelegenheidskoor Kerst:

Zaterdag is de eerste repetitie van het gelegenheidskoor dat op Eerste Kerstdag mee zal werken aan de morgendienst. Om 11 uur is iedereen die mee wil doen welkom in de kerk! Wil je nog aanhaken, dan kan dat. Laat het me even weten. Hartelijke groet, Sandra Vastenhout


Clubleiding gezocht:

Als jeugdwerk zijn we op zoek naar nieuwe clubleiding voor de jeugdclubs Benjamin en Special Nights. Benjamin is de club voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 5. Special Nights is de club voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Lijkt het je leuk om mee te doen, laat dit dan weten aan jeugdouderling Marcella van de Vendel, of stuur een mail naar jeugdwerk@hervormdeethendrongelen.nl(7 november)

Volmachtbewijs verkiezing ambtsdragers

Op de gemeenteavond van 25 november worden er verkiezingen gehouden om de drie vacatures in de kerkenraad te vervullen. Dat betreft vacatures voor een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Uiteraard hopen we velen van u en jullie te ontmoeten op de gemeenteavond. Maar mocht u verhinderd zijn, en toch willen stemmen, dan is het mogelijk om per volmacht te stemmen. Zo hopen we dat veel gemeenteleden betrokken zijn op de verkiezingen. Alle doop- en belijdende leden van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. Er mogen per gemachtigde maximaal twee volmachtstemmen worden uitgebracht. Het volmachtbewijs ligt achterin de kerk, en is hier te downloaden.


Beleidsplan in concept

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 november heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de jaren 2020-2023 in concept aangenomen. Het heet 'Krimp onderkennen, hoop behouden'. In het voorjaar hebben we tijdens de gemeenteavond een brainstormsessie gehouden, en de resultaten daarvan zijn ook verwerkt in het beleidsplan. Tijdens de gemeenteavond van 25 november heeft u als gemeente de mogelijkheid om te reageren op dit concept-beleidsplan, voordat we dit als kerkenraad op 2 december definitief vaststellen. Het beleidsplan is hier te downloaden.(10 oktober)

‘Opbrengst’ opening winterwerk:

Dank aan alle gulle gevers die na de BBQ (bij opening winterwerk) de spaarpot hebben gevuld. Er is meer geld opgehaald dan nodig was om de kosten van deze dag te dekken. Een bedrag van 187 euro wordt daarom overgemaakt naar ons zendingsproject Love Care Sri Lanka. Bedankt!(19 september)

Solidariteitskas:

Inmiddels hebben alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder een brief ontvangen over de jaarlijkse actie solidariteitskas. Met de solidariteitskas worden gemeenten ondersteund die zelf weinig financiële middelen hebben. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. De helft daarvan mogen we aanwenden voor onze eigen gemeente. Meer informatie treft u aan in de brief die de acceptgirokaart vergezeld. Doet u ook mee? Het college van kerkrentmeesters(12 september)

Slides (hand-out)

Op de website kunt u onder "Verdieping" / "Themadiensten" de slides (hand-out) vinden over de brieven aan de zeven gemeenten in Asia – Openbaring 2 en 3.(5 september)

Themadiensten en thema-avonden Focus:

Om alvast te noteren: deze maanden houden we vijf themadiensten in het kader van het Focustraject. In de periode daarna houden we dan thema-avonden waarop we samen doorpraten over het thema en het Bijbelgedeelte dat aan de orde kwam. Deze avonden vinden plaats op de momenten dat anders de Bijbelkring of de gesprekskring voor jongvolwassenen zou zijn. Maar ze zijn uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen die door wil praten over de thema’s en dus niet alleen voor kringleden. De avonden kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond, al zit er uiteraard wel een doorgaande lijn in de thema’s.

Thema-avonden jongvolwassenen (huiskring): 30 oktober, 13 november, 11 december

Thema-avonden in De Hoeksteen: 21 oktober (beide avonden door Jan Sterrenburg), 11 november,

9 december.(13 juni)

Data Heilig Avondmaal:

Het vieren van de Maaltijd is een hoogtepunt in het gemeenteleven. Daarom delen we ruim van tevoren vast de data waarop we het Avondmaal vieren, zodat u en jullie er rekening mee kunnen houden, bijv. als je op zondagen werkt. De komende data zijn 1 december en 2 februari.


© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017