Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente.


(11 april)

Doe mee aan de FocusScan:

De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in onze gemeente, en in de kerken van Genderen. Dit is een enquête over de missionaire roeping van de

gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn. Hierover heeft u tijdens de gemeenteavond iets kunnen horen.

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden van 16 jaar en ouder voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen.

Vanaf zondag wordt in de kerk een flyer met wat meer informatie uitgedeeld. Vanaf 14 april tot 6 mei kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan

Hier kunt u de gemeente kiezen. Daarbij moet een wachtwoord ingevuld worden. Dat is te vinden op de flyer, maar ook na te vragen bij de scriba of de predikant.

Vindt u het fijn om assistentie te krijgen bij het (digitaal) invullen van de FocusScan kunnen contact opnemen met iemand van het pastoraat via 06-83240234 of 06-53306248. We zorgen dan dat er iemand bij u langskomt.

Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk gemeenteleden de FocusScan in gaan vullen. Dit verschaft dan een goede basis om onze verlegenheid en ons verlangen helder te krijgen als het gaat om onze missionaire roeping als gemeente.

Op 20 mei wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag. Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

Deze gezamenlijke gemeenteavond vindt plaats in de gereformeerde kerk in Genderen, en begint om 19.45 uur.


Stille Week: Vespers en Goede Vrijdag

In de Stille Week willen we opnieuw tijdens een aantal vespers toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Van maandag tot en met donderdag beginnen we om 20.00 uur in de kerk. Een mooie gelegenheid om stil te worden, te bidden, te zingen. De doorgaande lijn in de evangelielezing is uit het evangelie van Marcus.

Voor hen die via de kerkradio meeluisteren: we bezorgen voor maandagavond een geprinte boekje bij u thuis, zodat u mee kunt luisteren. Voor hen die via internet meeluisteren: op de website zal dit boekje ook te downloaden zijn onder Kerkdiensten.

Op Goede Vrijdag zullen we tijdens de dienst ook samen het Avondmaal vieren. De vespers vormen een mooie voorbereiding daarop.

Uiteraard is het ook in deze week mogelijk om met onze predikant het gesprek te voeren over vragen die er bij u en jullie kunnen leven rond het wel of niet deelnemen aan de Maaltijd van onze Heer en Heiland.


Zangdienst Eerste Paasdag:

Op Eerste Paasdag is er ’s avonds weer een zangdienst. Is er een lied dat u of jij graag wilt zingen? Of kent u een gedicht dat u graag wilt delen? Of wil je muzikaal je medewerking verlenen? Laat het weten aan onze predikant.


Paasontbijt:

Ook dit jaar willen we weer de paasontbijtservice gaan verzorgen. Maandag 22 april is het zover. Deze week worden of zijn de opgavestroken bij u thuis bezorgd en kunt u zich weer opgeven. We hopen weer veel ontbijtjes te mogen verzorgen en een mooi bedrag naar ons project ‘Love Care Sri Lanka’ te kunnen overmaken. Een hartelijke groet van de zendingscommissie(4 april)

JV De Brug:

Op zaterdag 13 april is er een rommelmarkt bij de kerk van Babyloniënbroek. Wij van JV De Brug gaan deze dag helpen op de rommelmarkt. Daarnaast gaan wij op vrijdagavond slaatjes verkopen huis aan huis in Eethen en Drongelen. Tijdens de rommelmarkt worden er ook slaatjes verkocht bij de catering. Wij onze jongeren gevraagd vrijdagavond of zaterdag overdag te willen helpen.


Maar naast de jongeren zijn we nog op zoek naar volwassenen/ ouder(s) die zouden willen helpen met slaatjes maken (vrijdagmiddag), slaatjes mee verkopen (vrijdagavond) of die willen helpen bij de rommelmarkt op zaterdag bij de verkoop of catering.


Wilt u of jij als ouder of volwassene ons helpen op één van deze dagen? Laat het weten aan Arjan van den Herik (0652393479) of Daniëlle Krols (0623966193). Dank! De JV-leiding


Afsluiting winterwerk:

Volgende week sluiten we het winterwerk af. Voor de beide gesprekskringen, voor de catechese en voor club Benjamin geldt dat volgende week de laatste avond van het seizoen gehouden wordt. Club Special Nights sluit deze vrijdagavond het seizoen af. In de kerkdienst van 14 april sluiten we dan het winterseizoen gezamenlijk af. Aan die dienst zal gospelgroep Ichtus uit Vuren haar medewerking verlenen, en na afloop van de dienst is er koffiedrinken in De Hoeksteen.


Vespers Stille Week:

Graag roep ik u en jullie als gemeenteleden op om mee te denken bij het vormgeven van de vespers in de Stille Week. Liturgie in al haar facetten is iets dat zo veel mogelijk gezamenlijk vorm en inhoud mag krijgen! Wie het mooi vindt hieraan een steentje bij te dragen, kan mij dat laten weten via mhvastenhout.vdm@gmail.com


Leeskring:

In de Stille Week komt de leeskring bij elkaar op 17 april, om 20.30 uur bij Govert Schouten. We lezen een boek dat ook past in die week, namelijk Het Kruislabyrint, geschreven door ds. A.F. Troost. Wie het leuk vindt hierover mee te praten, is van harte welkom!(28 maart)

Vespers Stille Week:

In de week voor Pasen zullen we van maandag tot en met donderdag weer vespers houden in de kerk. Ze duren van 20.00 uur tot 20.30 uur. Een prachtige gelegenheid om ons in de hectiek van het leven in alle rust te bezinnen op de betekenis van het lijden van Christus. Ik vind het mooi om deze vespers samen met anderen voor te bereiden en te leiden. Als u of jij mee wilt denken bij het vormgeven van de vespers, of er één zou willen leiden, laat het mij gerust weten via een mailtje naar mhvastenhout.vdm@gmail.com


Collectemunten:

Naar aanleiding van verzoeken vanuit de gemeente is er een derde collectemunt met een lagere waarde toegevoegd aan het assortiment en zijn de prijzen van de bestaande munten aangepast. Er zijn nu munten van € 0.50 (oranje); van € 1.00 (blauw) en van € 2.00 (grijs). Voor € 30 kunt u een zakje kopen met resp. 60, 30 of 15 collectemunten.

Met ingang van volgende week dinsdag 2 april zijn deze verkrijgbaar bij Cock van Wijk. Die avond heeft hij de munten van 19.00 tot 19.30 voor u klaar liggen.

Let op! De locatie is gewijzigd. De munten kunnen worden afgehaald in De Hoeksteen.

Verantwoording:

Onze predikant ontving drie keer € 10 voor de kerk, en € 10 voor het verjaardagsfonds. Dank aan de gevers!(21 maart)

Informatieverstrekking en contactgegevens:

Graag leggen we de volgende vraag bij u neer. Om u en jou goed te kunnen voorzien van informatie over zaken die spelen in de gemeente, hebben we een aantal mogelijkheden tot onze beschikking. Zo is er dit kerkblad en doen we op zondag mededelingen tijdens de kerkdiensten. Ook hebben we een mooie website. Maar graag voegen we daar ook de email aan toe. Bijv. bij de documenten die we onlangs beschikbaar stelden als voorbereiding op de gemeenteavond, zou het gemakkelijk zijn geweest als we die ook via de email hadden kunnen toesturen.


Vanaf zondag ligt er daarom een lijst in de kerk waarop een emailadres en een recent telefoonnummer kan worden ingevuld. Vanwege de privacygevoeligheid zullen we deze gegevens meteen verwerken in de beveiligde omgeving van de Ledenadministratie, en er volgens de bijbehorende regels mee omgaan. Een andere weg om deze gegevens met ons te delen is een email naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl Uiteraard is dit alles niet verplicht.


N.a.v. gemeenteavond:

Tijdens de gemeenteavond spraken we door over de Terugblik op het beleidsplan 2014-2019.

Dit document is te vinden onder Informatie/ Beleidsplan. Ook werden mededelingen gedaan over

het Focus-traject en over het werk van de Projectgroep gebouwen.(28 februari)

Actie Kerkbalans:

Hoewel we nog niet alle brieven retour hebben ontvangen, kunnen we inmiddels de stand opmaken voor de actie Kerkbalans. Tot op heden bedragen de toezeggingen voor 2019 zo’n € 42.000, wat overeenkomt met de toezeggingen van vorig jaar. We zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid voor de gemeente op financieel gebied willen nemen.


De vrijwilligers die de brieven hebben weggebracht en opgehaald, willen we via deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet. Het college van kerkrentmeesters.


JV De Brug:

In de afgelopen maanden hebben we als jeugdvereniging van Broek, Eethen en Drongelen allerlei verschillende dingen en activiteiten ondernomen om ons geloof samen te delen en er over na te denken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door: een bezoekje te brengen aan de evangelische gemeente in Sleeuwijk om daar de dienst te ervaren. Daarnaast hebben we een avond nagedacht over muziek. Wat voor muziek luisteren we eigenlijk en wat is de boodschap van de liedjes waar we naar luisteren.


Onlangs hebben we meegedaan aan Sirkelslag. Dat was een interactieve avond, waarop we via een internetverbinding in contact stonden met nog 350 andere jongerengroepen in Nederland. We hebben een kwis gespeeld rond de figuur van Jozef. Het thema was ‘Een nieuw begin’. En we mogen met een grote glimlach bekend maken dat we als 65ste zijn geëindigd van de 350 groepen.


Ook houden we nog avonden over voor ontspannig en plezier. Dan gaan we bijv. schaatsen, ouderwetse spelletjes doen, een speurtocht houden en zwemmen! Kortom volop gezelligheid!


Dit was in een notendop een kijkje bij de JV De Brug.


En wil je graag eens een kijkje komen nemen bij de JV? Als je op het voortgezet onderwijs zit, ben je van harte welkom! De leiding van JV De Brug(21 februari)

Thema-bespreking orgaandonatie:

Zondagavond voerden we met elkaar een goed gesprek rond het thema orgaandonatie. Voor wie daar graag nog verder in verdiept, heb ik een aantal artikelen geselecteerd die ik digitaal kan toesturen. Wie daar interesse in heeft, kan een mail sturen naar predikant@hervormdeethendrongelen.nl(7 februari)

Beamerteam:

Voor het beamerteam worden mensen gezocht die af en toe tijdens een dienst de beamer willen bedienen. Dus: iedereen tot 99 jaar van harte welkom! We genieten met elkaar van de mogelijkheden die de beamer in de diensten biedt. Maar dan is het wel belangrijk om dit ook samen praktisch mogelijk te maken. Wie wil zijn of haar steentje bijdragen? Opgeven kan bij Stefan Riphagen:

06-20269090 of beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl(31 januari)

Opvoedingsbron:

Vanuit o.a. de HGJB verschijnt jaarlijks het tijdschrift Opvoedingsbron, met daarin materiaal dat wil helpen bij de geloofsopvoeding. Het thema van de editie van dit jaar is ‘In de generaties’. Een thema dat ook helemaal aansluit bij een lijn die we aangaven in onze bezinning als gemeente rond ‘Krimp onderkennen, hoop behouden.’ Hier kunt u het digitale tijdschrift vinden.


App Mijn Bijbel:

Hebt u, heb jij de app van het Nederlands Bijbelgenootschap al gedownload op je smartphone? Dat is echt de moeite waard! De app heet Mijn Bijbel en biedt je ontzettend veel. Zo kun je je gemakkelijk inschrijven voor een leesplan, en lees je elke dag een passage uit het Bijbelleesrooster 2019.(10 januari 2019)

Activiteitenkalender:

Deze is als bijlage bij het kerkblad gevoegd, en ook hier te vinden.


Oude metalen:

De oude metalen hebben het afgelopen jaar het mooie bedrag van € 780 opgebracht! Dank aan alle brengers en aan de fa. Elgo. Ook in 2019 nodigen we u weer van harte uit om oude metalen in de container achter het pand van deze firma te brengen.

Het College van Kerkrentmeesters.


Oliebollenactie:

De oliebollenactie ten behoeve van het zendingsproject Love Care Sri Lanka heeft het prachtige bedrag van € 491,40 opgebracht. Wij willen iedereen die deze actie gesteund heeft dan ook hartelijk bedanken! Een extra bedankje aan diegene die ons geholpen hebben en de sponsoren.

De zendingscommissie.© Copyright. Hervormde gemeente Eethen Drongelen 2017